Regulamin

Ostatnie zmiany: 30 czerwca 2009r.

Serwis internetowy działający pod adresem scigani.pl jest własnością firmy FLASH ZONE.pl , z siedzibą w Głogowie przy ulicy Keplera 4/41 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Głogowie, pod numerem 13059, posiadającą numer NIP 693-153-84-95, REGON 390700637.

 1. Postanowienia wstępne.
  1. Poniższy regulamin ("Regulamin") określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego SCIGANI.PL. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników serwisu SCIAGNI.PL ("Serwisu"), a także zawarte są inne informacje wymagane przez prawo.
  2. Realizacja wszelkich odpłatnych i nieodpłatnych usług dostępnych na stałe lub okresowo w Serwisie SCIGANI.PL, odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdyby Użytkownik chciał skorzystać za pośrednictwem Serwisu z innej usługi nie pochodzącej od Administratora, warunki świadczenia takich usług uregulowane będą oddzielnym regulaminie określonym przez inny podmiot świadczący daną usługę.

 2. Definicje.
  1. Serwis - strona udostępniona pod adresem SCIGANI.PL
  2. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest FLASH ZONE.pl z siedzibą w Głogowie.
  3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora
  4. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
  5. SCIGANI.PL lub SCIGANI - serwis internetowy należący do Administratora, umieszczony pod adresem www.scigani.pl w ramach którego Administrator świadczy Usługi.
  6. API - system teleinformatyczny pozwalający na wyświetlanie listy ofert poza systemem SCIGANI.PL - głównie przez inne serwisy internetowe należące do Partnerów.
  7. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z API oraz uczestnicząca w Programie Partnerskim.
  8. Program Partnerski - System Teleinformatyczny obsługujący API umożliwiający współpracę Administratora z Partnerem, pozwalający na sprawdzenie stanu konta Partnera i wypłaty środków po uzyskaniu minimalnego salda uprawniającego do wypłaty.
  9. Oferta - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
  10. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne
  12. Regulamin - niniejszy Regulamin

 3. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin określa:
   1. prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
   2. zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
   3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  2. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
  3. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
  5. Oferty zamieszczane w SCIGANI.PL są w dwóch wariantach bezpłatne oraz odpłatnie i publikowane są w sposób automatyczny lub poprzez każdorazową akceptację ze strony obsługi serwisu. Oferty publikowane są w domenie SCIGANI.PL oraz na innych stronach internetowych Partnerów - z zastrzeżeniem, że administrator serwisu nie gwarantuje liczby ani czasu wyświetleń ofert na tych stronach i nie ma na to wpływu.

 4. Postanowienia dotyczące Partnera.
  1. Partner przystępujący do programu Partnerskiego wyraża zgodę na przetwarzanie, powierzanie przetwarzania lub przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji umowy w ramach programu Partnerskiego.
  2. Zezwala się na posiadanie tylko jednego konta Partnera w Programie Partnerskim SCIGANI.PL.
  3. Administrator nie udziala Partnerowi prawa do reprezentowania go w stosunkach z osobami, podmiotami publikującymi oferty ani innymi podmiotami trzecimi.
  4. Partner jest zobowiązany do aktualizacji danych osobowych, teleadresowych, które są niezbędne do prawidłowego realizowania umowy w ramach programu Partnerskiego.
  5. Partner przystępując do programu Partnerskiego oświadcza, że posiada prawo do rozporządzania serwisami internetowymi, które zgłasza do programu Partnerskiego i które chce wykorzystać w celu publikacji ofert zamieszanych w SCIGANI.PL
  6. Partner oświadcza, że w ramach publikacji ofert pochodzących z serwisu SCIGANI.PL nie będzie stosował metod powszechnie uznawanych za niezgodne z netykietą i dobrymi obyczajami, a także łamiących ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  7. Partner oświadcza, że zgłoszone w porogramie Partnerskim strony nie zawierają i nie będą zawierać treści: pornograficznych, naruszających prawa autorskie i pokrewne lub zachęcających do ich łamania; zachęcających lub nawołujących do łamania prawa; w inny sposób niezgodnych z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami w czasie obowiązywania umowy w ramach programu Partnerskiego.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy zawartej w ramach programu Partnerskiego. wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z zobowiązaniem Partnera do zaprzestania publikacji ofert z SCIGANI.PL. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania API dla Partnera.
  9. W przypadku zerwania umowy przez Administrator Partnerowi przysługuje wypłata zgromadzonych środków jeśli zobowiązania Administratora względem Partnera z tytułu programu Partnerskiego przekraczają 60 pln netto. wypłata środków nastąpi w przeciągu 14 dni od chwili zaprzestania publikacji ofert przez Partnera, pod warunkiem uzupełnienia danych teleadresowych wymaganych do rozliczenia.

 5. Zasady działania programu Partnerskiego.
  1. Rozpoczęcie współpracy:
   1. w celu przystapienia do programu Partnerskiego należy zarejestrować się w systemie Administratora, oraz aktywować konto. Administrator zatrzega sobie prawo deaktywacji konta Partnera,
   2. Partner po zarejestrowaniu w Programie Partnerskim otrzymuje unikalny kod indentyfikacyjny Partnera,
   3. rozpoczęcie publikacji ofert następuje po zainstalowaniu na zgłoszonych przez Partnera stronach internetowych mechanizmów obługujących API SCIGANI.PL,
   4. Partner może dowolnie definiować wg zadanych parametrów kolory publikowanej oferty, jej kategorie oraz ilość publikowanych ofert.
  2. Naliczanie i wypłata wynagrodzenia:
   1. wynagrodzenie Partnera jest ustalane na podstawie ilości unikalnych użytkowników których Partner przekieruje ze zgłoszonych stron w Programie Partnerskim na ogłoszenie umieszczone w SCIGANI.PL,
   2. kliknięcia Partnerów w oferty publikowane na swoich stronach nie są naliczane,
   3. minimalna kwota wypłaty wynagrodzenia dla Partnera z tytułu współpracy w Programie Partnerskim wynosi 150 pln (sto pięćdziesiąt złotych) netto,
   4. po osiągnięciu minimalnej kwoty wynagrodzenia, Partner zgłasza chęć wypłaty środków w Programie Partnerskim,
   5. Administrator ma 7 dni na rozpatrzenie zgłoszonej wypłaty i może odmówić wypłaty wynagrodzenia, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie złamania niniejszego regulaminu lub prawa polskiego przez Partnera,
   6. po pozytywnej weryfikacji rozliczenia Partnera przez Administratora:
    1. Partner będący zarejestrowanym podatnikiem vat czynnym wystawi i prześle Administratorowi fakturę vat na zaakceptowaną przez niego kwotę,
    2. Partner niebędący zarejestrowanym podatnikiem vat czynnym wystawi i prześle Administratorowi rachunek na zaakceptowaną przez niego kwotę.
   7. Warunkiem dokonania wypłaty prowizji jest również przesłanie załączników do pierwszej faktury vat lub danych wymaganych do pierwszego rachunku przesyłanego na adres Administratora:
    1. Partner będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza: odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub krs, decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej nip, potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników vat czynnych lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem vat czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT.
    2. Partner niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zobowiazany jest do przesłania danych niezbędnych do wypełnienia umowy do rachunku.
   8. w przypadku, gdy Partner jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o podatek dochodowy, do którego zapłaty jest zobowiązany Administrator,
   9. Administrator od momentu odebrana rachunku lub faktury vat od Partnera ma 14 dni na realizację płatności.

 6. Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników.
  1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu ścigani.pl.
   2. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług.
   3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty w dowolnym momencie w przypadku stwierdzenia że jej treść narusza obowiązujące przepisy prawa - w szczególności prawo dot. nieuczciwej konkurencji, inne prawa osób trzecich a także postanowienia regulaminu korzystania z serwisu SCIGANI.PL. W przypadku usunięcia płatnej oferty przez Administratora Użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną. Użytkownikowi przysługuje zwrotu poniesionych kosztów lub prawo do umieszczania innej oferty pod warunkiem, że będzie ona zgodna z regulaminem serwisu.
   4. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania korekt w otrzymywanych ofertach poprzez poprawianie błędów językowych, zmiany przynależności do kategorii, formatowanie treści, zmiany nazwy załączanych plików, zmiany rozmiarów przesyłanego loga, usuwania nieprawidłowych załączników.
   5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie SCIGANI.PL w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
  3. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, materiały do pobrania, logotypy, umieszczane w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.
  4. Umieszczenie Oferty w serwisie SCIGANI.PL lub w jednym z serwisów Parterów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawnych Usługobiorcy dla potrzeb świadczenia usługi oraz marketingu usług i produktów własnych Administratora.
  5. Umieszczenie Oferty w serwisie SCIGANI.PL jest wyrażeniem zgody na publikowanie jej na stronach serwisów Parterów.
  6. Przywileje oferty odpłatnej aktywowane są stronach SCIGANI.PL oraz Partnerów od momentu jej opłacenia. Za moment opłacenia oferty uznaje się zgłoszenie przez system obsługujący płatności skutecznego pobrania środków od Użytkownika.

 7. Techniczne uwarunkowania świadczenia usług.
  1. Do tego, aby być Użytkownikiem Serwisu i korzystać z jego zasobów niezbędny jest komputer, dowolna przeglądarka Internetowa, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Serwis przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu zapamiętania przeglądanych ofert, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

 8. Odpowiedzialność.
  1. Administrator nie odpowiada za treści i materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu SCIGANI.PL przez Użytkowników, w tym za ich poglądy, ani też za umieszczone w Serwisie materiały.
  2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich uprzedniego zweryfikowania co do zgodności z prawem oraz stanem rzeczywistym.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu SCIGANI.PL zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub innymi przyczynami.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem z Usługi przez Użytkownika lub innych Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności wadliwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego Użytkownika lub łączy internetowych, oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
  6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za informacje oraz materiały umieszczone przez siebie w Serwisie.

 9. Przetwarzanie danych osobowych, polityka prywatności.
  1. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji przekazywanych do Serwisu podlega ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) przetwarzanych zgodnie z tą ustawą oraz zakresem zgód udzielonych przez Użytkowników jest Administrator Serwisu SCIGANI.PL.
  2. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.
  3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu Serwisu SCIGANI.PL oraz zakresu zgód i oświadczeń Regulaminu, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie przynajmniej w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
  4. Wszelkie dane osobowe, inne informacje oraz ich zakres Użytkownik przekazuje do Serwisu SCIGANI.PL w sposób dobrowolny, oraz wyraża zgodę na upublicznienie tych danych i informacji, co oznacza, że dostęp do nich będzie miał nieograniczony krąg użytkowników Internetu.

 10. Kontakt z Serwisem. Awarie. Zgłaszanie naruszenia prawa. Reklamacje.
  1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu SCIGANI.PL mogą być kierowane do Administratora pod adres http://www.scigani.pl/kontakt/
  2. Zakłócenia w korzystaniu z Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi, używając w tym celu formularza zamieszczonego pod adresem http://www.scigani.pl/kontakt/
  3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu SCIGANI.PL w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom bezpośrednio przez Administratora.
  4. Prawidłowo złożone zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej - podany w ofercie),
   2. przedmiot reklamacji,
   3. okoliczności uzasadniające reklamację.
  5. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Oferty Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu SCIGANI.PL., a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną serwisu, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania Serwisu.
  7. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Administratora poprzez wysłanie wiadomości ze strony kontaktowej. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z Serwisu. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.
  8. W przypadku zgłoszenia nieodpowiednich treści i materiałów będą one usuwane lub weryfikowane.
  9. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników treści i materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Administratora poprzez wysłanie wiadomości. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z Serwisu. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.

 11. Postanowienia końcowe.
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem SCIGANI.PL na inny podmiot, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na łamach Serwisu wraz z informacją o dokonaniu modyfikacji.
  3. Po ukazaniu się zmian w Regulaminie w trakcie korzystania z usługi płatnej, Użytkownik będzie miał prawo dokończyć korzystanie z Serwisu na dotychczasowych zasadach.
  4. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od publikacji oferty w Serwisie SCIGANI.PL.
  5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
  6. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania lub jakiekolwiek innego wykorzystywania w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z serwisu SCIGANI.PL poza użytkiem osobistym.
  7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
  8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.